HOMAPAL Germany

Megfelelőségi táblázatok


205

346/770

346/870

346/970

425/000

426/000

434

441

 • HD 29661 - ABS alu csiszolt - 22x0,45mm, 22x1mm, 22x2mm, 23x2mm, 42x0,45mm, 45x2mm, 330x0,5mm, 330x1mm, 330x2mm, 22x0,45mm rag., 42x0,45mm rag.

444

444/170

444/370

444/920

444/930

446

456

470

470/631

470/635

480/000

485/000

5083/01

5083/02

5083/03

5101/01

6080/01

6080/02

6080/03

6081/02

641/000N

682

 • HD 29661 - ABS alu csiszolt - 22x0,45mm, 22x1mm, 22x2mm, 23x2mm, 42x0,45mm, 45x2mm, 330x0,5mm, 330x1mm, 330x2mm, 22x0,45mm rag., 42x0,45mm rag.
 • HD 29782 - ABS alu SM - 22x0,45mm, 22x2mm, 23x1mm, 45x2mm, 330x0,5mm, 330x1mm, 330x2mm, 22x0,45mm rag.

704/965

741 R

 • HD 29661 - ABS alu csiszolt - 22x0,45mm, 22x1mm, 22x2mm, 23x2mm, 42x0,45mm, 45x2mm, 330x0,5mm, 330x1mm, 330x2mm, 22x0,45mm rag., 42x0,45mm rag.

791

 • HD 29661 - ABS alu csiszolt - 22x0,45mm, 22x1mm, 22x2mm, 23x2mm, 42x0,45mm, 45x2mm, 330x0,5mm, 330x1mm, 330x2mm, 22x0,45mm rag., 42x0,45mm rag.

794

796

 • HD 29661 - ABS alu csiszolt - 22x0,45mm, 22x1mm, 22x2mm, 23x2mm, 42x0,45mm, 45x2mm, 330x0,5mm, 330x1mm, 330x2mm, 22x0,45mm rag., 42x0,45mm rag.

796 R

800/200

800/210

800/260

 • HD 29661 - ABS alu csiszolt - 22x0,45mm, 22x1mm, 22x2mm, 23x2mm, 42x0,45mm, 45x2mm, 330x0,5mm, 330x1mm, 330x2mm, 22x0,45mm rag., 42x0,45mm rag.
 • HD 29782 - ABS alu SM - 22x0,45mm, 22x2mm, 23x1mm, 45x2mm, 330x0,5mm, 330x1mm, 330x2mm, 22x0,45mm rag.

800/965

 • HD 29661 - ABS alu csiszolt - 22x0,45mm, 22x1mm, 22x2mm, 23x2mm, 42x0,45mm, 45x2mm, 330x0,5mm, 330x1mm, 330x2mm, 22x0,45mm rag., 42x0,45mm rag.
 • HD 29782 - ABS alu SM - 22x0,45mm, 22x2mm, 23x1mm, 45x2mm, 330x0,5mm, 330x1mm, 330x2mm, 22x0,45mm rag.

806/03

 • HD 29661 - ABS alu csiszolt - 22x0,45mm, 22x1mm, 22x2mm, 23x2mm, 42x0,45mm, 45x2mm, 330x0,5mm, 330x1mm, 330x2mm, 22x0,45mm rag., 42x0,45mm rag.

806/170

 • HD 29661 - ABS alu csiszolt - 22x0,45mm, 22x1mm, 22x2mm, 23x2mm, 42x0,45mm, 45x2mm, 330x0,5mm, 330x1mm, 330x2mm, 22x0,45mm rag., 42x0,45mm rag.

820/000

8204

8205

8208

8217

 • HU 10482 - ABS fehér SM HotAir - 23x1mm AdvE, 23x2mm AdvE
 • HU 10113 - ABS fehér GY HotAir - 23x1mm AdvE, 23x2mm AdvE
 • HU 10980 - ABS fehér SM HotAir - 23x1mm AdvE, 23x2mm AdvE
 • HU 10980 - ABS fehér finomGY HotAir - 23x1mm AdvE, 23x2mm AdvE
 • HU 10980 - ABS fehér GY HotAir - 23x1mm AdvE, 23x2mm AdvE
 • HU 10113 - ABS fehér SM HotAir - 23x1mm AdvE, 23x2mm AdvE
 • HU 10113 - ABS fehér SM - 16x1mm G, 19x1mm G, 22x0,45mm G, 22x0,8mm G, 22x1mm G, 22x2mm G, 23x0,45mm, 23x1mm, 23x2mm, 25x1mm, 28x1mm G, 28x2mm G, 32x2mm G, 33x0,45mm, 33x1mm, 42x0,45mm G, 42x0,8mm, 42x1mm G, 42x2mm G, 46x2mm, 54x1mm G, 55x2mm G, 405x0,45mm, 405x0,8mm, 405x1mm, 405x2mm, 22x0,45mm rag., 42x0,45mm rag. G
 • HU 10113 - ABS fehér GY - 19x2mm G, 22x0,45mm G, 22x0,7mm G, 22x0,8mm, 22x1mm G, 22x2mm G, 23x0,45mm, 23x1mm, 23x1,5mm, 23x2mm, 23x3mm G, 28x1mm G, 28x2mm G, 32x1mm, 32x2mm G, 33x0,45mm, 42x0,45mm G, 42x1mm G, 42x2mm G, 55x2mm G, 205x0,7mm, 405x0,45mm G, 405x0,8mm, 405x1mm, 405x1,5mm, 405x2mm, 22x0,45mm rag. G, 22x0,7mm rag. G, 42x0,45mm rag. G
 • HU 10113 - ABS fehér ER - 22x0,45mm G, 22x1mm G, 22x2mm G, 23x2mm, 28x2mm G, 32x2mm G, 33x0,45mm, 42x2mm G, 275x0,45mm, 405x1mm, 405x2mm, 22x0,45mm rag. G
 • HU 10113 - ABS fehér vastag ER - 22x1mm, 22x2mm, 23x1mm, 23x2mm, 32x2mm, 42x2mm, 116x1mm, 116x2mm
 • HU 10113 - ABS fehér ER SU - 22x1mm, 23x1mm, 33x1mm, 43x1mm, 116x1mm
 • HU 10482 - ABS fehér SM - 22x0,45mm, 22x1mm, 22x2mm, 23x1mm, 23x2mm, 28x2mm, 32x2mm, 33x1mm, 42x1mm, 42x2mm, 205x1mm, 205x2mm, 405x0,45mm, 22x0,45mm rag.
 • HU 10980 - ABS fehér SM - 12x1mm, 16x1mm, 16x2mm, 19x1mm, 19x2mm, 22x0,45mm, 22x0,8mm, 22x1mm, 22x2mm, 23x0,45mm, 23x1mm, 23x2mm, 28x1mm, 28x2mm, 32x1mm, 32x2mm, 33x0,45mm, 33x1mm, 33x2mm, 42x0,45mm, 42x0,8mm, 42x1mm, 42x2mm, 43x1mm, 43x2mm, 54x2mm, 405x0,45mm, 405x0,8mm, 405x1mm, 405x2mm, 22x0,45mm rag., 23x0,45mm rag., 42x0,45mm rag.
 • HU 10980 - ABS fehér GY - 12x1mm, 15x2mm, 16x1mm, 19x0,45mm, 19x1mm, 19x2mm, 22x0,45mm, 22x0,8mm, 22x1mm, 22x2mm, 23x0,45mm, 23x1mm, 23x2mm, 28x1mm, 28x2mm, 32x1mm, 32x2mm, 33x0,45mm, 33x1mm, 33x2mm, 42x0,45mm, 42x0,8mm, 42x1mm, 42x2mm, 43x1mm, 43x2mm, 54x2mm, 405x0,45mm, 405x0,8mm, 405x1mm, 405x2mm, 22x0,45mm rag., 23x0,45mm rag., 42x0,45mm rag.
 • HU 10980 - ABS fehér finom GY - 16x1mm, 19x1mm, 22x0,5mm, 22x1mm, 22x2mm, 23x1mm, 23x2mm, 28x1mm, 28x2mm, 32x1mm, 32x2mm, 33x1mm, 33x2mm, 42x1mm, 42x2mm, 43x1mm, 43x2mm, 205x1mm, 205x2mm, 275x0,45mm
 • HU 10113 - ABS fehér SM XK - 22x1mm, 22x2mm, 23x0,8mm, 23x1mm, 23x2mm, 28x0,8mm, 28x1mm, 28x2mm, 33x0,8mm, 33x1mm, 33x2mm, 42x0,8mm, 42x1mm, 42x2mm, 43x0,8mm, 43x1mm, 43x2mm, 405x0,8mm, 405x1mm, 405x2mm
 • HU 10482 - ABS fehér SM XK - 22x0,8mm, 22x1mm, 22x2mm, 23x0,8mm, 23x1mm, 23x2mm, 28x0,8mm, 28x1mm, 28x2mm, 33x0,8mm, 33x1mm, 33x2mm, 42x0,8mm, 42x1mm, 42x2mm, 43x0,8mm, 43x1mm, 43x2mm, 405x0,8mm, 405x1mm, 405x2mm
 • HU 10980 - ABS fehér SM XK - 22x0,8mm, 22x1mm, 22x2mm, 23x0,8mm, 23x1mm, 23x2mm, 28x0,8mm, 28x1mm, 28x2mm, 33x0,8mm, 33x1mm, 33x2mm, 42x0,8mm, 42x1mm, 42x2mm, 43x0,8mm, 43x1mm, 43x2mm, 405x0,8mm, 405x1mm, 405x2mm
 • PU 10113 - csav.takar fehér SM - 14x0,45mm, 20x0,45mm
 • PU 10113 - csav.takaró fehér GY - 14x0,45mm, 20x0,45mm
 • PU 10980 - csav.takaró fehér SM - 14x0,45mm, 20x0,45mm
 • PU 10980 - csav.takar fehér GY - 14x0,45mm

8219

8220

8221

8231

 • HD 29661 - ABS alu csiszolt - 22x0,45mm, 22x1mm, 22x2mm, 23x2mm, 42x0,45mm, 45x2mm, 330x0,5mm, 330x1mm, 330x2mm, 22x0,45mm rag., 42x0,45mm rag.

8234

825/03

8257

866

H 10/011

H 10/014

H 10/015

H 11/100

H 13/011

H 13/013

H 14/120

H 16/141

H 17/010

H 17/011

H 17/014

H 17/015

H 17/150

H 17/151

H 17/152

H 18/011

H 18/017

H 21/161

H 21/165

H 21/166

H 22/162

H 23/171

H 23/172

H 26/181

H 27/010

H 27/011

H 27/014

H 27/015

H 29/161

H 29/165

H 29/167

H 31/131

H 31/135

H 32/131

H 32/135

H 34/015

 • HD 293090 - ABS driftwood ER - 22x0,45mm, 22x1mm, 22x2mm, 23x1mm, 23x2mm, 33x1mm, 33x2mm, 42x1mm, 42x2mm, 43x1mm, 43x2mm, 54x2mm, 340x0,45mm, 405x1mm, 405x2mm, 22x0,45mm rag.

H 34/016

 • HD 293090 - ABS driftwood ER - 22x0,45mm, 22x1mm, 22x2mm, 23x1mm, 23x2mm, 33x1mm, 33x2mm, 42x1mm, 42x2mm, 43x1mm, 43x2mm, 54x2mm, 340x0,45mm, 405x1mm, 405x2mm, 22x0,45mm rag.

H50/017

H52/011

H52/014