Eurowood Frischeis Austria

Megfelelőségi táblázatok


1000

 • HU 10113 - ABS fehér SM - 16x1mm G, 19x1mm G, 22x0,45mm G, 22x0,8mm G, 22x1mm G, 22x2mm G, 23x0,45mm, 23x2mm, 23x3mm G, 28x1mm G, 28x2mm G, 32x2mm G, 33x0,45mm, 42x0,45mm G, 42x0,8mm, 42x1mm G, 42x2mm G, 46x2mm, 54x1mm G, 55x2mm G, 405x0,45mm, 405x0,8mm, 405x1mm, 405x2mm, 22x0,45mm rag., 42x0,45mm rag. G
 • HU 10113 - ABS fehér GY - 19x1,5mm, 19x2mm G, 22x0,45mm G, 22x0,7mm G, 22x0,8mm, 22x1mm G, 22x2mm G, 23x0,45mm, 23x1mm, 23x1,5mm, 23x2mm, 23x3mm G, 28x1mm G, 28x2mm G, 32x1mm, 32x2mm G, 33x0,45mm, 42x0,45mm G, 42x1mm G, 42x2mm G, 55x2mm G, 205x0,7mm, 405x0,45mm G, 405x0,8mm, 405x1mm, 405x1,5mm, 405x2mm, 22x0,45mm rag. G, 22x0,7mm rag. G, 42x0,45mm rag. G
 • HU 10113 - ABS fehér ER - 22x0,45mm G, 22x1mm G, 22x2mm G, 23x2mm, 28x2mm G, 32x2mm G, 33x0,45mm, 42x2mm G, 275x0,45mm, 405x1mm, 405x2mm, 22x0,45mm rag. G
 • HU 10113 - ABS fehér vastag ER - 22x1mm, 22x2mm, 23x1mm, 23x2mm, 32x2mm, 42x2mm, 116x1mm, 116x2mm
 • HU 10113 - ABS fehér ER SU - 23x1mm, 116x1mm
 • PU 10113 - csav.takar fehér SM - 14x0,45mm, 20x0,45mm
 • PU 10113 - csav.takar fehér GY - 14x0,45mm
 • HU 30113 - fehér SM - 16mm, 17mm, 19mm, 22mm, 25mm, 30mm, 32mm, 35mm, 40mm, 45mm, 640mm 450mm, 15mm rag., 16mm rag., 17mm rag., 19mm rag., 22mm rag., 40mm rag., 45mm rag.
 • HU 30113 - fehér GY - 22mm, 45mm, 640mm 450mm, 22mm rag., 45mm rag.
 • HU 30113 - fehér ER - 22mm, 45mm, 640mm 450mm, 22mm rag., 45mm rag.

1101 AT

1300 FH

1301

 • HU 17035 - ABS szürke GY - 22x0,45mm G, 22x0,7mm G, 23x0,45mm, 23x1mm G, 23x2mm G, 28x2mm G, 32x1mm, 32x2mm G, 42x0,45mm G, 42x1mm, 42x2mm G, 205x0,8mm, 205x1mm G, 205x2mm G, 22x0,45mm rag. G, 23x0,45mm rag.
 • HU 17035 - ABS szürke GY XG - 19x2mm, 22x0,45mm G, 22x0,7mm, 22x0,8mm, 22x1mm, 22x2mm, 23x0,45mm, 23x1mm, 23x2mm, 28x1mm, 28x2mm, 28x3mm, 32x1mm, 32x2mm, 33x2mm, 42x0,45mm G, 42x1mm, 42x2mm, 55x2mm, 205x0,7mm, 205x0,8mm, 205x1mm, 205x2mm, 405x0,45mm, 22x0,45mm rag. G, 22x0,7mm rag., 23x0,45mm rag., 42x0,45mm rag. G
 • PU 17035 - csav.takar szürke GY - 14x0,45mm

1301 FH

1302

1303

1304 FH

1305 PO

 • HD 21344 - ABS bükk ER - 22x0,45mm, 22x1mm, 22x2mm, 28x2mm, 32x2mm, 42x0,45mm, 42x2mm, 115x1mm, 405x0,45mm, 405x2mm, 22x0,45mm rag., 42x0,45mm rag.
 • HD 41399 - bükk Buchlov GY - 22mm, 45mm, 525mm, 22mm rag., 45mm rag.
 • HD 21344 - ABS bükk ER - 22x0,45mm (S), 22x1mm (S), 28x2mm (S), 32x2mm (S), 42x0,45mm (S), 64x0,45mm (S), 400x0,45mm (S), 22x0,45mm rag. (S), 42x0,45mm rag. (S)

1306 PO

1307 BF

1309 PO

1310

 • HD 243786 - ABS tölgy ER - 22x0,45mm, 22x0,8mm, 22x1mm, 22x2mm, 23x2mm, 28x2mm, 42x2mm, 260x2mm, 275x0,45mm, 275x0,8mm, 275x1mm, 22x0,45mm rag.

1310 PO

1311 BF

1312

1313 PO

1316

1317

1318

1319 PO

 • HD 28722 - ABS dió ER - 19x2mm G, 22x0,45mm G, 22x1mm G, 22x2mm G, 28x2mm G, 32x2mm G, 42x1mm, 42x2mm G, 405x0,45mm, 405x1mm, 405x2mm, 22x0,45mm rag. G, 42x0,45mm rag. G
 • HD 48729 - dió ER - 22mm, 45mm, 525mm, 22mm rag., 45mm rag.

1320

1321 BF

1322

1325 BF

1326 SU

1330 SG

 • HU 10482 - ABS fehér SM - 19x1mm mfény 90°, 19x2mm mfény 90°, 22x1mm mfény 90°, 23x1mm mfény 90°, 23x2mm mfény 90°, 25x2mm mfény 90°, 32x1mm mfény 90°, 32x2mm mfény 90°, 42x1mm mfény 90°, 42x2mm mfény 90°, 55x2mm mfény 90°, 405x1mm mfény 90°, 405x2mm mfény 90°

1331 SG

 • HU 19015 - ABS fekete SM - 22x1mm mfény 90°, 23x1mm mfény 90°, 23x2mm mfény 90°, 42x1mm mfény 90°, 42x2mm mfény 90°, 405x1mm mfény 90°, 405x2mm mfény 90°

1332 SG

1333 SG

1334 SG

1335 ST

1336 SG

1337 SG

1338 SG

 • HU 19015 - ABS fekete SM - 22x1mm mfény 90°, 23x1mm mfény 90°, 23x2mm mfény 90°, 42x1mm mfény 90°, 42x2mm mfény 90°, 405x1mm mfény 90°, 405x2mm mfény 90°

1340 ST

1341 ST

1342 PO

1343 ST

1344 ST

1345 BF

1346 BF

 • HU 121343 - ABS bézs GY - 22x0,45mm, 22x1mm, 28x2mm, 42x1mm, 42x2mm, 205x1mm, 275x0,45mm, 22x0,45mm rag., 22x0,7mm rag.
 • HU 121343 - ABS bézs GY XG - 22x0,7mm, 22x1mm, 22x2mm, 23x1mm, 23x2mm, 28x2mm, 32x2mm, 42x1mm, 42x2mm, 205x0,7mm, 205x1mm, 205x2mm, 22x0,7mm rag.

1346 BH

 • HU 121343 - ABS bézs GY - 22x0,45mm, 22x1mm, 28x2mm, 42x1mm, 42x2mm, 205x1mm, 275x0,45mm, 22x0,45mm rag., 22x0,7mm rag.
 • HU 121343 - ABS bézs GY XG - 22x0,7mm, 22x1mm, 22x2mm, 23x1mm, 23x2mm, 28x2mm, 32x2mm, 42x1mm, 42x2mm, 205x0,7mm, 205x1mm, 205x2mm, 22x0,7mm rag.

1347 FH

1348 FH

2000 FH

2000 SM

 • HU 10980 - ABS fehér SM - 12x1mm, 16x1mm, 19x2mm, 22x0,45mm, 22x0,8mm, 22x1mm, 22x2mm, 23x0,45mm, 23x1mm, 23x2mm, 28x1mm, 28x2mm, 32x1mm, 32x2mm, 42x0,45mm, 42x0,8mm, 42x1mm, 42x2mm, 54x2mm, 405x0,45mm, 405x0,8mm, 405x1mm, 405x2mm, 22x0,45mm rag., 42x0,45mm rag.
 • PU 10980 - csav.takar fehér SM - 14x0,45mm
 • HU 30113 - fehér SM - 16mm, 17mm, 19mm, 22mm, 25mm, 30mm, 32mm, 35mm, 40mm, 45mm, 640mm 450mm, 15mm rag., 16mm rag., 17mm rag., 19mm rag., 22mm rag., 40mm rag., 45mm rag.

2190 AT

3045 BS

37723 BS

 • HD 26375 - ABS juhar ER - 22x0,45mm G, 22x1mm G, 22x2mm G, 28x2mm G, 32x1mm G, 32x2mm G, 42x0,45mm G, 42x1mm G, 42x2mm G, 115x1mm, 405x0,45mm, 22x0,45mm rag. G, 42x0,45mm rag. G
 • HD 461521 - juhar GY - 22mm, 45mm, 525mm, 22mm rag., 45mm rag.