Tisztelt Partnerünk! Jelenleg egy technikai problémán dolgozunk, amely miatt a termékképek nem érhetők el. Elnézést kérünk az esetleges kellemetlenségekért. Az Önök Hranipex csapata

Adatvédelmi szabályzat

Külső adatvédelmi szabályzat és adatkezelési tájékoztató

 

 

 

Jelen Külső adatvédelmi szabályzat és adatkezelési tájékoztató (a továbbiakban: Szabályzat) az Általános Szerződési Feltételek (https://www.hranipex.hu/media/download-material-files/ASZF_2022.04.01_legujabb.pdf, a továbbiakban: ÁSZF) 11. pontja szerint, annak elválaszthatatlan részét képezi.

 

 

 1. Általános rendelkezések

 

 • A HRANIPEX Korlátolt Felelősségű Társaság (székhely: 9027 Győr, Kőrisfa utca 20., adószám: 14839184-2-08, elérhetőségek: tel.: +36 96 513 390, e-mail cím: hu-hranipex@hranipex.com, nyilvántartó bíróság: Győri Törvényszék Cégbírósága, cégjegyzékszám: 08-09-018676, NAIH nyilvántartási szám: NAIH-66290, NAIH-66291, NAIH-66292, NAIH-66293, a továbbiakban: Üzemeltető) számára kiemelt fontosságú cél az általa üzemeltetett, hranipex.hu/hu című honlap (a továbbiakban: Honlap) a látogatói, a telefonon, faxon, e-mailben, illetve a Honlapon megrendelést leadók és regisztrálók, valamint az Üzemeltető eladóhelyiségeibe személyesen ellátogatók (a továbbiakban: Felhasználó) által a regisztráció / megrendelés / Felhasználó általi elektronikus információ kérés / az eladóhelyiségekben történő tartózkodás során rendelkezésre bocsátott személyes adatok védelme, a Felhasználók információs önrendelkezési jogának biztosítása, melyet jelen Szabályzatban rögzített módon biztosít.

 

A Honlapon keresztül széles termékkörű online bútorélzáró, ragasztó és tisztítószer vásárlására van lehetőség. Az Üzemeltető lehetőséget biztosít arra is, hogy a Felhasználók megrendeléseiket telefonon, e-mailben, illetve faxon adják le. Az Üzemeltető a Felhasználók azonosítása során átvett adatokat az általuk leadott megrendelések teljesítése céljából kezeli. Az Üzemeltető az adatkezelője minden olyan adatnak, amely személyes adatnak minősül és a Honlap látogatása során, illetve a Honlap bármely Szolgáltatásának igénybevétele során a Felhasználók részéről feltöltésre kerül, vagy egyéb módon a Felhasználó útján az Üzemeltető tudomására jut.

 

Az Üzemeltető a vonatkozó hatályos jogszabályoknak teljes körűen eleget téve kezeli a Felhasználók személyes adatait, amely hozzájárul a Felhasználók biztonságos internetezési lehetőségeinek megteremtéséhez.

 

Az Üzemeltető a Felhasználók személyes adatait bizalmasan, a hatályos jogszabályi előírásokkal – különös tekintettel az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény (Info tv.) rendelkezéseire, valamint a természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a 95/46/EK irányelv hatályon kívül helyezéséről szóló, az Európai Parlament és a Tanács (EU) 2016/679 rendeletre (2016. április 27.; a továbbiakban: GDPR) – összhangban kezeli, gondoskodik azok biztonságáról, megteszi azokat a technikai és szervezési intézkedéseket, valamint kialakítja azokat az eljárási szabályokat, amelyek a vonatkozó jogszabályi rendelkezések és más ajánlások érvényre juttatásához szükségesek.

 

 • Jelen Szabályzat foglalja össze azokat az elveket, amelyek meghatározzák az Üzemeltető személyes adatok védelmével kapcsolatos politikáját és mindennapos gyakorlatát, bemutatja azokat a szolgáltatásokat, melyek során a Honlap Felhasználóitól személyes adatokat kér, a Szabályzat keretében az Üzemeltető nyilatkozik továbbá arról, hogy milyen célra, és hogyan használja fel az ilyen jellegű adatokat, illetve hogyan biztosítja a személyes adatok megőrzését és védelmét.

 

 • Az Üzemeltető a Szabályzat kialakítása során figyelembe vette a vonatkozó hatályos jogszabályokat, illetve a fontosabb nemzetközi ajánlásokat, különös tekintettel az alábbiakra:
  • Az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény;
  • a természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a 95/46/EK irányelv hatályon kívül helyezéséről szóló, az Európai Parlament és a Tanács (EU) 2016/679 rendelet;
  • Az egyének védelméről a személyes adatok gépi feldolgozása során, Strasbourgban, 1981. január 28. napján kelt Egyezmény kihirdetéséről szóló 1998. évi VI. törvény; 
  • A kutatás és a közvetlen üzletszerzés célját szolgáló név-és lakcímadatok kezeléséről szóló 1995. évi CXIX. törvény;
  • Az elektronikus hírközlésről szóló 2003. évi C. törvény;
  • a gazdasági reklámtevékenység alapvető feltételeiről és egyes korlátairól szóló 2008. évi XLVIII. törvény (Grt.);
  • az adatvédelmi biztos ajánlásai, állásfoglalásai és az általa kialakított adatvédelmi gyakorlat.

 

 • Az Üzemeltető a Felhasználók kérése esetén a kérelmükben foglaltaknak megfelelően minden esetben részletes tájékoztatást nyújt a kezelt személyes adatokról, az adatkezelés céljáról, jogalapjáról, időtartamáról és az adatkezeléssel összefüggő tevékenységről.

 

Az Üzemeltető kizárólag olyan személyes adatot kezel, amelynek rögzítése szükséges ahhoz, hogy a Honlap látogatottsága számszerűsíthető legyen, a Felhasználókkal fennálló jogviszonyában jogait gyakorolhassa, kötelezettségeit teljesíthesse, ennek keretében kommunikálhasson velük, továbbá a Felhasználók vonatkozásában közvetlen üzletszerzést végezzen.

 

 

 1. A személyes adatok kezelésével kapcsolatos fogalmak, legfontosabb alapelvek

 

 • Fogalmak

 

 • Adatkezelés: az alkalmazott eljárástól függetlenül az adatokon végzett bármely művelet vagy a műveletek összessége, így különösen gyűjtése, felvétele, rögzítése, rendszerezése, tárolása, megváltoztatása, felhasználása, lekérdezése, továbbítása, nyilvánosságra hozatala, összehangolása vagy összekapcsolása, zárolása, törlése és megsemmisítése, valamint az adatok további felhasználásának megakadályozása, fénykép-, hang- vagy képfelvétel készítése, valamint a személy azonosítására alkalmas fizikai jellemzők (pl. ujj- vagy tenyérnyomat, DNS-minta, íriszkép) rögzítése.

 

 • Adattovábbítás: az adat meghatározott harmadik személy számára történő hozzáférhetővé tétele.

 

 • Adatkezelő: az a természetes vagy jogi személy, illetve jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet, aki vagy amely önállóan vagy másokkal együtt az adat kezelésének célját meghatározza, az adatkezelésre (beleértve a felhasznált eszközt) vonatkozó döntéseket meghozza és végrehajtja, vagy az adatfeldolgozóval végrehajtatja.

 

 • Érintett: bármely meghatározott, személyes adat alapján azonosított vagy - közvetlenül vagy közvetve - azonosítható természetes személy.

 

 • Személyes adat: az érintettre vonatkozó bármely információ

 

 • Adatvédelmi incidens: az adatbiztonság olyan sérelme, amely a továbbított, tárolt vagy más módon kezelt személyes adatok véletlen vagy jogellenes megsemmisülését, elvesztését, módosulását, jogosulatlan továbbítását vagy nyilvánosságra hozatalát, vagy az azokhoz való jogosulatlan hozzáférést eredményezi

 

 • Profilalkotás: személyes adat bármely olyan - automatizált módon történő - kezelése, amely az érintett személyes jellemzőinek, különösen a munkahelyi teljesítményéhez, gazdasági helyzetéhez, egészségi állapotához, személyes preferenciáihoz vagy érdeklődéséhez, megbízhatóságához, viselkedéséhez, tartózkodási helyéhez vagy mozgásához kapcsolódó jellemzőinek értékelésére, elemzésére vagy előrejelzésére irányul

 

 • Álnevesítés: személyes adat olyan módon történő kezelése, amely - a személyes adattól elkülönítve tárolt - további információ felhasználása nélkül megállapíthatatlanná teszi, hogy a személyes adat mely érintettre vonatkozik, valamint műszaki és szervezési intézkedések megtételével biztosítja, hogy azt azonosított vagy azonosítható természetes személyhez ne lehessen kapcsolni;

 

 • Alapelvek

 

 • Jogszerűség, tisztességes eljárás és átláthatóság

 

Személyes adat kizárólag egyértelműen meghatározott célból, jog gyakorlása és kötelezettség teljesítése érdekében kezelhető. Az adatok gyűjtésének és kezelésének tisztességesnek és törvényesnek kell lennie.

 

Személyes adat akkor kezelhető, ha

 1. azt törvény vagy – törvény felhatalmazása alapján, az abban meghatározott körben, különleges adatnak vagy bűnügyi személyes adatnak nem minősülő adat esetén – helyi önkormányzat rendelete közérdeken alapuló célból elrendeli,
 2. az a) pontban meghatározottak hiányában az az adatkezelő törvényben meghatározott feladatainak ellátásához feltétlenül szükséges és az érintett a személyes adatok kezeléséhez kifejezetten hozzájárult,
 3. az a) pontban meghatározottak hiányában az az érintett vagy más személy létfontosságú érdekeinek védelméhez, valamint a személyek életét, testi épségét vagy javait fenyegető közvetlen veszély elhárításához vagy megelőzéséhez szükséges és azzal arányos, vagy
 4. az a) pontban meghatározottak hiányában a személyes adatot az érintett kifejezetten nyilvánosságra hozta és az az adatkezelés céljának megvalósulásához szükséges és azzal arányos.

 

 • Célhoz kötöttség

 

Az adatkezelésnek minden szakaszában meg kell felelnie az adatkezelés céljának.

 

 • Adattakarékosság

 

Csak olyan személyes adat kezelhető, amely az adatkezelés céljának megvalósulásához elengedhetetlen, a cél elérésére alkalmas.

 

 • Pontosság

 

Az adatkezelő köteles az általa kezelt adatok pontosságát (helyességét) biztosító intézkedések megtételére.

 

 • Korlátozott tárolhatóság

 

A személyes adat csak a cél megvalósulásához szükséges mértékben és ideig kezelhető.

 

A törléshez való jog érvényesítése érdekében az adatkezelő haladéktalanul törli az érintett személyes adatait, ha

 1. az adatkezelés jogellenes, így különösen, ha az adatkezelés
 2. aa) az alapelvekkel ellentétes
 3. ab) célja megszűnt, vagy az adatok további kezelése már nem szükséges az adatkezelés céljának megvalósulásához,
 4. ac) törvényben, nemzetközi szerződésben vagy az Európai Unió kötelező jogi aktusában meghatározott időtartama eltelt, vagy
 5. ad) jogalapja megszűnt és az adatok kezelésének nincs másik jogalapja,
 6. az érintett az adatkezeléshez adott hozzájárulását visszavonja vagy személyes adatainak törlését kérelmezi, ha az adatok kezelését törvény vagy helyi önkormányzat rendelete közérdeken alapuló célból elrendeli vagy az az érintett vagy más személy létfontosságú érdekeinek védelméhez, valamint a személyek életét, testi épségét vagy javait fenyegető közvetlen veszély elhárításához vagy megelőzéséhez szükséges és azzal arányos
 7. az adatok törlését jogszabály, az Európai Unió jogi aktusa, a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság (NAIH) vagy a bíróság elrendelte, vagy
 8. a törlés mellőzését megalapozó jogos érdek fennállásának időtartama, jogszabályban meghatározott vizsgálatok vagy eljárások végleges, illetve jogerős lezárása, vagy az adatkezelői nyilvántartásban, valamint az elektronikus naplóban rögzített törlését követő tíz év eltelt.

 

 • Integritás és bizalmas jelleg

 

 

Az adatkezelés során arra alkalmas műszaki vagy szervezési - így különösen az adatok jogosulatlan vagy jogellenes kezelésével, véletlen elvesztésével, megsemmisülésével vagy károsodásával szembeni védelmet kialakító - intézkedések alkalmazásával biztosítani kell a személyes adatok megfelelő biztonságát.

 

Amennyiben valamely Felhasználó személyes adatokat bocsát az Üzemeltető rendelkezésére, az Üzemeltető minden szükséges lépést megtesz, hogy biztosítsa ezeknek az adatoknak a biztonságát – mind a hálózati kommunikáció (tehát online adatkezelés) során, mind az adatok tárolása, őrzése (tehát offline adatkezelés) során.

 

A személyes adatokhoz csak az illetékes munkaköröket betöltő személyek férhetnek hozzá – magas szintű hozzáférési kontrollok alkalmazása mellett.

 

 • Elszámoltathatóság

 

Az érintett jogosult arra, hogy az adatkezelő által kezelt személyes adatai vonatkozásában az e törvényben meghatározott feltételek szerint

 1. az adatkezeléssel összefüggő tényekről az adatkezelés megkezdését megelőzően tájékoztatást kapjon (a továbbiakban: előzetes tájékozódáshoz való jog),
 2. kérelmére személyes adatait és az azok kezelésével összefüggő információkat az adatkezelő a rendelkezésére bocsássa (a továbbiakban: hozzáféréshez való jog)
 3. kérelmére, valamint az e fejezetben meghatározott további esetekben személyes adatait az adatkezelő helyesbítse, illetve kiegészítse (a továbbiakban: helyesbítéshez való jog)
 4. kérelmére, valamint az e fejezetben meghatározott további esetekben személyes adatai kezelését az adatkezelő korlátozza (a továbbiakban: az adatkezelés korlátozásához való jog),
 5. kérelmére, valamint az e fejezetben meghatározott további esetekben személyes adatait az adatkezelő törölje (a továbbiakban: törléshez való jog).

 

 • Az Üzemeltető általános elvként nyilvánítja ki, hogy minden olyan esetben, amikor személyes adatokat kér Felhasználóitól, a szükséges tájékoztató szöveg elolvasása és értelmezése után szabadon dönthetnek arról, megadják-e a kért információkat. Meg kell azonban jegyezni, hogy amennyiben valaki nem adja meg személyes adatait, nem tudja a Honlap regisztrációhoz kötött szolgáltatásait igénybe venni.

 

Üzemeltető az adatkezelés alapelveit tiszteletben tartja és azok mindenkori érvényesítésére törekszik.

 

 

 • Az adatkezelés jogalapja

 

Üzemeltető az V. fejezetben foglalt adatokat az alábbi jogalapokra hivatkozással kezeli:

 

 • Az adatkezelés jogalapja: az elektronikus kereskedelemi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló évi CVIII. törvény 13/A. § (3) bekezdése és a GDPR 6. cikk (1) bekezdés c) pontja (név, szállítási cím, számlázási cím).

 

A IV.2. pont tekintetében az adatkezelés jogalapja továbbá: az érintett önkéntes hozzájárulásán (GDPR 6. cikk (1) bekezdés a) pont) felül szerződésen alapuló adatkezelés (GDPR 6. cikk (1) bekezdés b) pont; név, szállítási cím, számlázási cím), a Grt. 6. § (5) bekezdése (GDPR 6. cikk (1) bekezdés c) pont; név, e-mail cím), valamint e-mailben történő Felhasználói információ kérés esetén a GDPR 6. cikk (1) bekezdés b), valamint f) pontja (név, e-mail cím).

 

Üzemeltető rögzíti, hogy a GDPR 6. cikk (1) bekezdés b) pont szerinti (szerződésen alapuló) adatkezelési jogalap nemteljesítés esetén a GDPR 6. cikk (1) bekezdés b), valamint f) pontja (jogos érdek) szerinti jogalappá alakul át.

 

 • Az Üzemeltető a Felhasználó 1. pontban ismertetett adatait az Info. törvény 5. § (1) b.) pontja alapján az érintett önkéntes hozzájárulása (GDPR 6. cikk (1) bekezdés a) pont) és szerződéses kötelezettség alapján (GDPR 6. cikk (1) bekezdés b) pont; név, szállítási cím, számlázási cím), illetve az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. évi CVIII. törvény szabályai szerint kezeli.

 

A Felhasználó hozzájárulását személyesen, faxon, e-mailben vagy a Honlap használata során elektronikus formában a regisztráció / megrendelés / Felhasználó általi elektronikus információ kérés folyamatában tevőlegesen, aza adatkezelési nyilatkozat aláírásával, vagy online, a tickbox bepipálásával adja meg. A Felhasználó a hozzájárulását bármikor visszavonhatja, és ezzel kérheti adatainak törlését / elfeledtetését, vagy a hozzájárulással érintett adatait módosíthatja. Folyamatban lévő megrendelés esetén az adatkezelési hozzájárulás visszavonása a megrendeléstől való elállásnak minősül, mely tényre a törlési / elfeledtetési kérelemben az Üzemeltető külön felhívja a Felhasználó figyelmét azzal, hogy a Felhasználó adatait az Üzemeltető a GDPR. 6. cikk (1) bek. f) pontja alapján mindaddig jogosult kezelni, amíg az elállás folytán a szerződéskötést megelőző állapotot a felek helyre nem állították. A GDPR 7. cikk (3) bekezdés, valamint 13. cikk (2) bekezdés c) pontja alapján a hozzájárulás visszavonása az azt megelőző adatkezelés jogszerűségét nem érinti.

 

 1. Az adatkezelés célja

 

Üzemeltető az V. fejezetben foglalt adatokat az alábbi célok érvényesítése érdekében kezeli:

 

 • Az Adatkezelés célja: i) megrendelések teljesítése (név, szállítási cím); ii) a szolgáltatás működésének ellenőrzése (név, telefonszám, e-mail cím, fax szám); iii) a visszaélések megakadályozása (név, telefonszám, e-mail cím, fax szám); iv) a Felhasználók azonosítása és egymástól való megkülönböztetése (név, születési dátum, telefonszám, fax szám, szállítási cím, számlázási cím, e-mail cím, felhasználónév, jelszó); v) kapcsolatfelvétel (név, telefonszám, e-mail cím, fax szám); vi) statisztikák készítése (álnevesítéssel megrendelésenként); vii) reklámüzenetek célzott küldése (név, e-mail cím); viii) a Felhasználókkal (ügyfelekkel) fennálló jogviszonyhoz kapcsolódó jogok gyakorlása (név, számlázási cím, telefonszám, e-mail cím, fax szám); ix) kötelezettségek teljesítése (név, szállítási cím, számlázási cím, születési dátum, telefonszám, e-mail cím, fax szám,); x) a számla kiállítása (név, számlázási cím); xi) a forgalom és a felhasználói szokások figyelemmel kísérése és rögzítése.

 

 • A Felhasználók az adataik megadásával személyesen, vagy a Honlap használata során elektronikus formában a regisztráció / megrendelés / Felhasználói elektronikus információ kérés folyamatában tevőlegesen, az adatkezelési nyilatkozat aláírásával, vagy a hírlevélre feliratkozás tickbox bepipálásával hozzájárulásukat adhatják ahhoz, hogy az Üzemeltető a megadott elérhetőségeken direkt marketing ajánlattal, elektronikus hirdetéssel (hírlevél, e-mail, SMS stb.) felkeresse őket. A hozzájárulás bármikor ingyenesen, korlátozástól mentesen és indokolás nélkül visszavonható, továbbá az elektronikus hirdetésben esetlegesen megjelölt módon szintén lehetőség van a hozzájárulás visszavonására. A hozzájárulás visszavonható továbbá az Üzemeltetőnek címzett és az Üzemeltető székhelyére postai úton eljuttatott nyilatkozattal is. Folyamatban lévő megrendelés esetén a jelen pontban foglalt (hírlevéllel kapcsolatos) adatkezelési hozzájárulás visszavonása a megrendelés teljesítését nem érinti. A GDPR 7. cikk (3) bekezdés, valamint 13. cikk (2) bekezdés c) pontja alapján a hozzájárulás visszavonása az azt megelőző adatkezelés jogszerűségét nem érinti.

 

 • Minden olyan esetben, ha a szolgáltatott személyes adatokat Üzemeltető az eredeti adatfelvétel céljától eltérő célra kívánja felhasználni, erről a Felhasználót tájékoztatja, és ehhez előzetes, kifejezett hozzájárulását megszerzi, illetőleg lehetőséget biztosít számára, hogy a felhasználást megtiltsa.

 

 

 1. Az adatkezelés tárgya

 

 • A Honlapon történő megrendelésnek előfeltétele a regisztráció, melynek során az alábbi adatok – a III. pontban nevezett jogalappal és a IV.1. pontban megnevezett célból történő – megadása szükséges:

 

Név

Szállítási cím

Számlázási cím

Telefonszám

E-mail cím

Fax szám (Faxon történő megrendelés esetén)

Felhasználónév

Jelszó

 

A kezelt adatok körét a Felhasználó cselekvőképességének igazolása (születési dátum), a megrendelés teljesítése (név, szállítási cím), kapcsolattartás (név, telefonszám, e-mail cím, fax szám) és a számlakiállítás feltételeinek biztosítása (név, számlázási cím), valamint a Honlap regisztrált felhasználóként történő használatának feltétele (felhasználónév, jelszó) határozta meg.

 

 • A személyes adatok szolgáltatása jogszabályon és szerződéses kötelezettségen alapul, a megrendelésre irányuló szerződés megkötésének előfeltétele. A Felhasználó köteles a személyes adatokat megadni, amennyiben online kíván vásárolni. Az adatszolgáltatás elmaradása az online megrendelést akadályozza.

 

 • A 16 év alatti Felhasználók

 

A 16 év alatti Felhasználók által megadott adatok kezeléséhez, valamint jognyilatkozataik megtételéhez szülői hozzájárulás szükséges, kivéve azon szolgáltatás részeket, ahol a nyilatkozat a mindennapi életben tömegesen előforduló (100.000,- Ft értéket meg nem haladó) megrendelést céloz, és különösebb megfontolást nem igényel.

 

A 16. életévét betöltött kiskorú érintett hozzájárulását tartalmazó jognyilatkozatának érvényességéhez tehát 100.000,- Ft értékhatár alatt törvényes képviselőjének beleegyezése vagy utólagos jóváhagyása nem szükséges.

 

Az Üzemeltető a Felhasználó életkorának kiderítése érdekében a megrendeléskor / regisztrációkor bekéri a Felhasználó születési dátumát.

 

Amennyiben a megadott dátum szerint a Felhasználó 16 év alatti, úgy a Felhasználónak 100.000,- Ft értéket elérő megrendelés véglegesítésekor egy tickbox jelenik meg, melyben nyilatkozik, hogy törvényes képviselője a megrendeléshez hozzájárul.

 

 • Az Üzemeltető semmilyen körülmények között nem gyűjt különleges adatokat, amelyek faji eredetre, nemzeti, nemzetiségi és etnikai hovatartozásra, politikai véleményre vagy pártállásra, vallásos, világnézeti vagy más meggyőződésre vagy szakszervezeti tagságra, genetikai adatokra, természetes személy egyedi azonosítását célzó biometrikus adatokra, egészségi állapotra, kóros szenvedélyre, szexuális életre vagy irányultságra, valamint büntetett előéletre vonatkoznak.

 

 • Az Üzemeltető a Felhasználók által biztosított személyes, illetve egyéb adatokat nem egészíti ki és nem kapcsolja össze más forrásból származó adatokkal, vagy információval.

 

 • A Felhasználók néhány adata, így az IP címe, egyéb forgalmi adatai valamint viselkedési adatai annak érdekében szintén rögzítésre kerülnek, hogy a Honlap látogatottsága számszerűsíthető legyen, és az esetlegesen felmerülő hibákat és betöréseket az Üzemeltető azonosíthassa. Ezen adatokat az Üzemeltető csak a szükséges ideig kezeli, és azokat nem köti össze olyan egyéb adatokkal, amelyek segítségével a Felhasználó személye azonosíthatóvá válik (Álnevesítés). Az adatok kezelése külföldön elhelyezett szervereken is történhet.

 

 

 1. Az adatkezelés időtartama

 

 • Az adatkezelés időtartama:

 

VI.1.1.      A honlapon nem regisztrált felhasználó esetén, amennyiben a Felhasználó a megrendelését telefonon vagy e-mailen keresztül adja le, az adatkezelés céljának megvalósulását (megrendelés kézbesítése és számla kiegyenlítése) követő 3 évig (szavatossági idő lejárata), törvényben meghatározott egyéb időpontig.

 

A Számlázási adatok (név, számlázási cím) a számviteli tv. 169. § (2) bek. szerinti, a számla kiállításától számított 8 évig kerülnek megőrzésre.

 

VI.1.2.      A Honlapon regisztrált felhasználó esetén, amennyiben a Felhasználó a megrendelését a Honlapon keresztül adja le, a regisztráció törlésének napját követő 3 évig, illetőleg amennyiben a regisztráció törlését megelőzően megrendelés történt, mely a regisztráció törlésének időpontjáig nem lett teljesítve, úgy a VI.1.1. pontban foglalt időtartamig.

 

A Számlázási adatok (név, számlázási cím) a számviteli tv. 169. § (2) bek. szerinti, a számla kiállításától számított 8 évig kerülnek megőrzésre.

 

 • A Felhasználó az adatkezeléshez való hozzájárulását bármikor visszavonhatja, kérheti a hozzájárulással érintett adatainak törlését, vagy adatait módosíthatja. Folyamatban lévő megrendelés esetén az adatkezelési hozzájárulás visszavonása a megrendeléstől való elállásnak minősül, mely tényre a törlési / elfeledtetési kérelemben az Üzemeltető külön felhívja a Felhasználó figyelmét azzal, hogy a Felhasználó adatait az Üzemeltető a GDPR. 6. cikk (1) bek. f) pontja alapján mindaddig jogosult kezelni, amíg az elállás folytán a szerződéskötést megelőző állapotot a felek helyre nem állították. A GDPR 7. cikk (3) bekezdés, valamint 13. cikk (2) bekezdés c) pontja alapján a hozzájárulás visszavonása az azt megelőző adatkezelés jogszerűségét nem érinti.

 

 • Ha a személyes adat felvételére a Felhasználó hozzájárulásával került sor, az Üzemeltető a felvett adatokat törvény eltérő rendelkezésének hiányában
 1. a) a rá vonatkozó jogi kötelezettség teljesítése céljából, vagy
 2. b) az Üzemeltető vagy harmadik személy jogos érdekének érvényesítése céljából, ha ezen érdek érvényesítése a személyes adatok védelméhez fűződő jog korlátozásával arányban áll

további külön hozzájárulás nélkül, valamint az érintett hozzájárulásának visszavonását követően is kezelheti.

 

 

 • Az érintett jogainak gyakorlása

 

 • Ha bármelyik Felhasználó a VII.2. pontban foglaltaknak megfelelően kéri, hogy az Üzemeltető személyes adatait törölje ki saját rendszeréből, az Üzemeltető ezt haladéktalanul teljesíti úgy, hogy az adatbázisából kitörli a megfelelő, Felhasználó által korábban megjelölt adatokat.

 

 • A törlés / elfeledtetés iránti kérelem benyújtható elektronikusan az ügyfélszolgálat e-mail elérhetőségén, vagy a Honlapon működő chat-ablakban, papír alapon az Üzemeltető székhelyére küldött levélben, szóban a telefonos ügyfélszolgálaton, vagy az eladóhelyiségekben. A szóban közölt törlés / elfeledtetés iránti kérelemről Üzemeltető írásbeli megerősítést küld a Felhasználó részére.

 

Törlési kérelem (adatkezelési hozzájárulás visszavonása) esetén az Üzemeltető által kezelt adatok a kérelem kézhezvételének időpontjától kezdődően nem kezelhetőek.

 

Az elfeledtetés iránti kérelem esetében az Üzemeltető valamennyi, a kérelem kézhezvételét megelőzően jogszerűen kezelt adatok bevonásával történő kapcsolatot, a Felhasználóról kialakított profilt és automatikus döntést köteles törölni a rendszerből.

 

 • Amennyiben a kezelt adatokban változás történt, azt a Felhasználó kérheti módosítani az adatbázisban. A módosítás iránti kérelem benyújtható elektronikusan az ügyfélszolgálat e-mail elérhetőségén, vagy a Honlapon működő chat-ablakban, papír alapon az Üzemeltető székhelyére küldött levélben, szóban a telefonos ügyfélszolgálaton, vagy az eladóhelyiségekben. A szóban közölt módosítás iránti kérelemről Üzemeltető írásbeli megerősítést küld a Felhasználó részére.

 

 • Törlés helyett az Üzemeltető zárolja a személyes adatot, ha a Felhasználó ezt kéri, vagy ha a rendelkezésére álló információk alapján feltételezhető, hogy a törlés sértené a Felhasználó jogos érdekeit. Az így zárolt személyes adat kizárólag addig tárolható, ameddig fennáll az adatkezelési cél, amely a személyes adat törlését kizárta. A korlátozás alá eső adatot a tárolás kivételével kizárólag a Felhasználó hozzájárulásával, vagy jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez, vagy más természetes, vagy jogi személy jogainak védelme érdekében, illetve fontos közérdekből lehet kezelni (Adatkezelés korlátozásához való jog).

 

 • Ha az Üzemeltető a Felhasználó helyesbítés, korlátozás vagy törlés iránti kérelmét nem teljesíti, a kérelem kézhezvételét követő 25 napon belül írásban, a Felhasználó által megadott elérhetőségek valamelyikén közli a helyesbítés, zárolás vagy törlés iránti kérelem elutasításának tényét, valamint annak ténybeli és jogi indokait, valamint tájékoztatja az érintettet e törvény alapján megllető jogokról, valamint azok érvényesítésének módjáról, így különösen arról, hogy az adatkezelő általt kezelt személyes adatok helyesbítésére, törlésére, vagy ezen adatok kezelésének korlátozására vonatkozó jogát a Nemzeti Adatvédelmi és Információsszabadság Hatóság közreműködésével is gyakorolhatja. A helyesbítés, törlés vagy korlátozás iránti kérelem elutasítása esetén az Üzemeltető tájékoztatja a Felhasználót a bírósági jogorvoslat lehetőségéről.

 

 • A Felhasználó tiltakozhat személyes adatának kezelése ellen,
 1. a) ha a személyes adatok kezelése vagy továbbítása kizárólag az Üzemeltetőre vonatkozó jogi kötelezettség teljesítéséhez vagy az adatkezelő, adatátvevő vagy harmadik személy jogos érdekének érvényesítéséhez szükséges, kivéve kötelező adatkezelés esetén;
 2. b) ha a személyes adat felhasználása vagy továbbítása közvetlen üzletszerzés, közvélemény-kutatás vagy tudományos kutatás céljára történik; valamint
 3. c) törvényben meghatározott egyéb esetben.

 

A Felhasználó tiltakozása esetén az Üzemeltető további adatkezelésre nem jogosult, kivéve, ha bizonyítja, hogy az adatkezelést olyan kényszerítő jogos okok indokolják, amelyek elsőbbséget élveznek a Felhasználó érdekeivel és jogaival szemben, vagy amelyek jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez, illetve védelméhez kapcsolódnak.

 

A GDPR 6. cikk (1) bekezdés d) és f) pontjai (jogos érdek) szerinti jogalappal kezelt adatok tekintetében a törlés iránti kérelem / hozzájárulás visszavonása helyett a Felhasználó az adatai kezelése elleni tiltakozással léphet fel.

 

Az Üzemeltető, mint adatkezelő a tiltakozást a kérelem benyújtásától számított legrövidebb időn belül, de legfeljebb 15 napon belül megvizsgálja, annak megalapozottsága kérdésében döntést hoz, és döntéséről a kérelmező Felhasználót írásban tájékoztatja.

 

 • Személyes adataik kezeléséről a Felhasználók tájékoztatást kérhetnek. A tájékoztatás iránti kérelem benyújtható elektronikusan az ügyfélszolgálat e-mail elérhetőségén, vagy a Honlapon működő chat-ablakban, papír alapon az Üzemeltető székhelyére küldött levélben, szóban a telefonos ügyfélszolgálaton, vagy az eladóhelyiségekben. A szóban közölt tájékoztatás iránti kérelemről Üzemeltető írásbeli megerősítést küld a Felhasználó részére.

 

A Felhasználó kérelmére az Üzemeltető tájékoztatást ad a Felhasználó általa kezelt személyes adatairól, azok forrásáról, az adatkezelés céljáról, jogalapjáról, a kezelt személyes adatok köréről, a kezelt személyes adatok továbbítása esetén az adattovábbítás címzettjeinek – ideértve a harmadik országbeli címzetteket és nemzetközi szervezeteket – köréről, a kezelt személyes adatok megőrzésének időtartamáról, ezen időtartam meghatározásának szempontjairól, az érintetett e törvény alapján megillető jogokról, valamint azok érvényesítésének módjáról, a profilalkotás alkalmazásának esetén annak tényéről, az érintett személyes adatainak kezelésével összefüggésben felmerült adatvédelmi incidensek bekövetkezések körülményeiről, azok hatásairól és az azok kezelésére tett intézkedésekről. Az Üzemeltető köteles a kérelem benyújtásától számított legrövidebb idő alatt, legfeljebb azonban 30 napon belül, közérthető formában, a Felhasználó erre irányuló kérelmére írásban megadni a tájékoztatást.

 

A fentebb írt tájékoztatás ingyenes, kivéve, ha az érintett a folyó évben, azonos adatkörre vonatkozóan hozzáféréshez való jog, helyesbítéshez való jog, adatkezelés korlátozásához való jog vagy törléshez való jogai érvényesítése iránt ismételten kérelmet nyújt be és e kérelme alapján az Üzemeltető által kezel személyes adatainak helyesbítését, törlését vagy az adatkezelés korlátozását az Üzemeltető jogszerűen mellőzi. Ebben az esetben az Üzemeltető az érintett jogainak előzőek szerinti ismételten és megalapozatlan érvényesítésével összefüggésben közvetlenül felmerült költségeinek megtérítését követelheti az érintettől. A már megfizetett költségtérítést vissza kell téríteni, ha az adatokat jogellenesen kezelték, vagy a tájékoztatás kérése helyesbítéshez vezetett.

 

Az érintett hozzáféréséhez való jogát az Üzemeltető csak az Info. törvényben meghatározott esetekben korlátozhatja vagy tagadhatja meg az elérni kívánt céllal arányosan, ha ezen intézkedés elengedhetetlenül szükséges az Info tv.-ben meghatározott valamely érdek biztosításához. A hozzáféréshez való jog korlátozása vagy megtagadása esetén az Üzemeltető írásban, haladéktalanul tájékoztatja az érintetett a hozzáférés korlátozásának vagy megtagadásának tényéről, továbbá jogi és ténybeli indokairól, ha ezeknek az érintett rendelkezésre bocsátása az Info tv. szerint meghatározott valamely érdek érvényesülését nem veszélyezteti, valamint tájékoztatja az érintettet e törvény alapján megillető jogokról, valamint azok érvényesítésének módjáról, így különösen arról, hogy az érintett a hozzáféréshez való jogát a Nemzeti Adatvédelmi és Információsszabadság Hatóság közreműködésével is gyakorolhatja. Az elutasított kérelmekről az adatkezelő a Hatóságot évente a tárgyévet követő év január 31-éig értesíti.

 

 • Adathordozhatóság

 

A GDPR 20. §-a szerint a Felhasználó jogosult az általa az Üzemeltető rendelkezésére bocsátott adatait tagolt, széles körben használt, géppel olvasható formátumban megkapni, továbbá más adatkezelőhöz továbbítani.

 

A Felhasználó kérheti az adatok közvetlen továbbítását a másik adatkezelőhöz – ha ez technikailag megvalósítható.

 

Az adathordozás iránti kérelem benyújtható elektronikusan az ügyfélszolgálat e-mail elérhetőségén, vagy a Honlapon működő chat-ablakban, papír alapon az Üzemeltető székhelyére küldött levélben, szóban a telefonos ügyfélszolgálaton, vagy az eladóhelyiségekben. A szóban közölt adathordozás iránti kérelemről Üzemeltető írásbeli megerősítést küld a Felhasználó részére.

 

Ha az Üzemeltető a Felhasználó adathordozás iránti kérelmét nem teljesíti, a kérelem kézhezvételét követő 30 napon belül írásban, a Felhasználó által megadott elérhetőségek valamelyikén közli a kérelem elutasításának ténybeli és jogi indokait. Az adathordozás iránti kérelem elutasítása esetén az Üzemeltető tájékoztatja a Felhasználót a bírósági jogorvoslat, továbbá a felügyeleti hatósághoz fordulás lehetőségéről.

 

A GDPR 6. cikk (1) bekezdés d) és f) pontjai (jogos érdek) szerinti jogalappal kezelt adatok tekintetében a Felhasználót az adathordozhatóság joga nem illeti meg.

 

 

 

 • Anonim Felhasználóazonosító (cookie) elhelyezése és

web-irányjelzők ("web-beacon")

 

 • Az Üzemeltető, sok más vállalkozáshoz hasonlóan, cookie-kat használ a Honlapon. A Honlap használata során történő „cookie”-k és „web-beacon”-ök létrehozásával kapcsolatos tudnivalókat részletesen a külön dokumentumban rögzített Anonim Felhasználó-azonosító („cookie”) elhelyezéséről és web-irányjelzőkről („web-beacon”) szóló Tájékoztatás

 

 

 1. Adatok tárolása, feldolgozása, adattovábbítás

 

 • Adatok tárolása

 

Az Üzemeltető a kezelt adatokat fizikai szerveren lévő tárhelyen tárolja.

 

 • Adatfeldolgozás

 

Az Üzemeltető adatfeldolgozót nem vesz igénybe, és az adatokat csak az Üzemeltető szolgáltatásainak nyújtásában közreműködő, megfelelő titoktartási kötelezettséggel terhelt munkavállalói ismerhetik meg.

 

 • Adattovábbítás

 

A Felhasználó az adattovábbításra vonatkozó hozzájárulását személyesen, vagy a Honlap használata során elektronikus formában a regisztráció folyamatában tevőlegesen, a tickbox bepipálásával adja meg. A Felhasználó a hozzájárulását bármikor visszavonhatja. Folyamatban lévő megrendelés esetén az adattovábbítási hozzájárulás visszavonása a megrendeléstől való elállásnak minősül, mely tényre a törlési kérelemben az Üzemeltető külön felhívja a Felhasználó figyelmét azzal, hogy a Felhasználó adatait az Üzemeltető a GDPR. 6. cikk (1) bek. f) pontja alapján mindaddig jogosult kezelni, amíg az elállás folytán a szerződéskötést megelőző állapotot a felek helyre nem állították. A GDPR 7. cikk (3) bekezdés, valamint 13. cikk (2) bekezdés c) pontja alapján a hozzájárulás visszavonása az azt megelőző adatkezelés jogszerűségét nem érinti.

 

Az adattovábbítás címzettjei:

Cégnév: GLS General Logistics Systems Hungary Csomag-Logisztikai Kft

Székhely: 2351 Alsónémedi, GLS Európa u. 2.

Nyilvántartási szám: 13-09-111755

A címzett adatkezelési tájékoztatójának elérhetősége:

https://gls-group.eu/HU/hu/home

Kapcsolat: dezso.zelenak@gls-hungary.com

 

Cégnév: Magyar Posta Zrt

Székhely: 1138 Budapest, Dunavirág utca 2-6.

Nyilvántartási szám: 01-10-042463

A címzett adatkezelési tájékoztatójának elérhetősége: https://posta.hu

Kapcsolat: Bicskeiné Foki Virág, Virag.BicskeineFoki@posta.hu>

 

Cégnév: Gebrüder Weiss Szállítmányozási és Logisztikai Kft

Székhely: 2330 Dunaharaszti, Raktár u. 2.

Nyilvántartási szám: 13-09-060856

A címzett adatkezelési tájékoztatójának elérhetősége:

https://gw-world.com/hu

Kapcsolat: ccc.gyor@gw-world.com

 

 

 • Az Üzemeltető által biztosított garanciák

 

Üzemeltető feltétel nélküli és visszavonhatatlan kötelezettséget vállal a Felhasználó személyes adatainak védelmére. Az Üzemeltető felelőssége a személyes adatok további kezelése és feldolgozása során igénybe vett partnerek megfelelőségéről meggyőződni, ezáltal biztosítva a személyes adatok előírt védelmét.

 

A harmadik országba történő adattovábbítás címzettje és az adatfeldolgozók az Üzemeltetővel megkötött, a személyes adatok védelmére vonatkozó külön megállapodásban kötelezték el magukat az EU-ban érvényes és hatályos adatvédelmi jogszabályoknak megfelelő védelmi szintet biztosító intézkedések megtételére. Üzemeltető részére az ilyen szerződések kellő lehetőséget és eszközt biztosítanak a személyes adatok megfelelő védelmének kikényszerítésére, garanciát nyújtva a Felhasználó számára jogai védelme és gyakorlása érdekében.

 

Üzemeltető felelőssége, hogy a jelen pontban előírt megállapodásokat és azok módosításait a GDPR 46. cikk (3) bekezdése alapján a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság, illetve a mindenkor illetékes felügyeleti hatóság részére engedélyezésre bemutassa.

 

 

 1. Adatbiztonsági intézkedések, adatvédelmi tisztviselő

 

 • Adatbiztonsági intézkedések

 

A Felhasználók által megadott személyes adatok kezelésével, tárolásával kapcsolatban az Üzemeltető a lehető legnagyobb gondossággal jár el. Az informatikai biztonság területén az Üzemeltető az ésszerűen elérhető leghatékonyabb, legmodernebb eszközöket és eljárásokat alkalmazza.

 

Az Adatkezelő az adatkezelési műveleteket úgy tervezi meg és hajtja végre, hogy biztosítsa az érintett Felhasználók magánszférájának védelmét. Az Üzemeltető gondoskodik az adatok biztonságáról, továbbá megteszi azokat a technikai és szervezési intézkedéseket, és kialakította azokat az eljárási szabályokat, amelyek az Info. törvény, valamint az egyéb adat- és titokvédelmi szabályok érvényre juttatásához szükségesek.

 

X.1.1.   

Az adatokat Üzemeltető az adatkezelés során arra alkalmas műszaki vagy szervezési – így különösen az adatok jogosulatlan vagy jogellenes kezelésével, véletlen elvesztésével, megsemmisülésével vagy károsodásával szembeni védelmet kialakító – intézkedések alkalmazásával biztosítja a személyes adatok megfelelő biztonságát.

 • Az Üzemeltető különböző nyilvántartásokban elektronikusan kezelt adatállományok védelme érdekében megfelelő műszaki megoldással biztosítja, hogy a nyilvántartásokban tárolt adatok - kivéve ha azt törvény lehetővé teszi - közvetlenül ne legyenek összekapcsolhatók és az érintett Felhasználóhoz rendelhetők.

 

 • Az Üzemeltető a személyes adatok kezeléséhez a szolgáltatás nyújtása során alkalmazott informatikai eszközöket úgy választotta meg és üzemelteti, hogy a kezelt adat:

 

 1. a) az arra feljogosítottak számára hozzáférhető (rendelkezésre állás);
 2. b) hitelessége és hitelesítése biztosított (adatkezelés hitelessége);
 3. c) változatlansága igazolható (adatintegritás);
 4. d) a jogosulatlan hozzáférés ellen védett (adat bizalmassága) legyen.

 

 • Az Üzemeltető olyan műszaki, szervezési és szervezeti intézkedésekkel gondoskodik az adatkezelés biztonságának védelméről, amely az adatkezeléssel kapcsolatban jelentkező kockázatoknak megfelelő védelmi szintet nyújt.

 

 • Az Üzemeltető informatikai rendszere és hálózata egyaránt védett a számítógéppel támogatott csalás, kémkedés, szabotázs, vandalizmus, tűz és árvíz, továbbá a számítógépvírusok, a számítógépes betörések és a szolgálatmegtagadásra vezető támadások ellen. Az Üzemeltető a biztonságról szerverszintű és alkalmazásszintű védelmi eljárásokkal gondoskodik.

 

 • Az interneten továbbított elektronikus üzenetek, protokolltól (e-mail, web, ftp, stb.) függetlenül sérülékenyek a hálózati fenyegetésekkel szemben, amelyek tisztességtelen tevékenységre, vagy az információ felfedésére, módosítására vezethetnek. Az ilyen fenyegetésektől megvédendő az Üzemeltető megtesz minden tőle elvárható óvintézkedést. A rendszereket megfigyeli annak érdekében, hogy minden biztonsági eltérést rögzíthessen, és bizonyítékkal szolgálhasson minden biztonsági esemény esetében. Azonban az Internet köztudomásúlag – így a Felhasználók számára is ismert módon – nem száz százalékos biztonságú. Az elvárható legnagyobb gondosság ellenére megvalósuló kivédhetetlen támadások által okozott esetleges károkért az Üzemeltetőt felelősség nem terheli.

 

 • Adatvédelmi tisztviselő

 

Az Üzemeltető nyilatkozik, hogy a GDPR értelmében adatvédelmi tisztviselő igénybevételére nem kötelezett, melyre tekintettel nem alkalmaz adatvédelmi tisztviselőt.

 

 1. Álnevesítés, statisztika

 

Az adatokat az Üzemeltető álnevesítést követően használhatja fel statisztikai célokra. Az adatok statisztikailag összesített formában történő felhasználása, az érintett Felhasználó nevét, illetve beazonosítására alkalmas egyéb adatát semmilyen formában nem tartalmazhatja.

 

 • Fogyasztói panaszok

 

 • Az Üzemeltető ügyfélszolgálata az Üzemeltető szolgáltatásával kapcsolatos panaszokat, felhasználói megkereséseket részben az e célra szolgáló telefonos ügyfélszolgálati vonalon, valamint e-mailen fogadja a +36 96 513 390 telefonszámon, valamint a hu-eshop@hranipex.com email címen.

 

 • A panaszt küldő Felhasználó jogorvoslatért, panasszal a területileg illetékes bírósághoz, vagy a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatósághoz (NAIH) fordulhat: 1055  Budapest, Falk Miksa utca 9-11. (naih.hu).

 

 

 • Hatósági megkeresések teljesítése

 

 • A bíróság, az ügyész, a nyomozó hatóság, szabálysértési hatóság, a közigazgatási hatóság, az adatvédelmi biztos, illetőleg jogszabály felhatalmazása alapján más szervek számára tájékoztatás adása, adatok közlése, átadása, illetőleg iratok rendelkezésre bocsátása végett megkeresheti az Üzemeltetőt.

 

 • Az Üzemeltető a hatóságok részére - amennyiben a hatóság a pontos célt és az adatok körét megjelölte - személyes adatot csak annyit és olyan mértékben ad ki, amely a megkeresés céljának megvalósításához elengedhetetlenül szükséges.

 

Amennyiben nem ért egyet a fentiekkel, kérjük, ne használja a Honlapot.

 

Amennyiben az adatvédelemmel kapcsolatban további kérdései lennének, kérjük, lépjen kapcsolatba munkatársunkkal.

 

Jelen Szabályzat a keltének napjától a Honlapon nyilvánosan elérhető, mely naptól kezdődően hatályos.

 

 

Győr, 2022.05.17

 

 

 

 

..............................................

cégszerű aláírás