A megnövekedett rendelésszám miatt szállítási határidőnk megnövekedett! Rendelését feldolgozás után vissza fogjuk igazolni, sürgős rendelés esetén keresse kollégáinkat a 0696/513-390 telefonszámon! A kialakult helyzet miatt elnézését kérjük.

Toborzási adatvédelmi irányelvek

A Hranipex a.s. és leányvállalatai (továbbiakban "Hranipex", vagy "mi") fontosnak tartjuk hangsúlyozni és egyet értünk abban, hogy a magánélet védelme minden munkakereső számára fontos. A Hranipex a.s. és leányvállalatai a személyes adatokat, mint adatkezelő dolgozza fel. Elkötelezettek vagyunk a magánélet tiszteletben tartása és a jelöltek személyes adatainak védelme iránt, minden olyan információval kapcsolatban, amely a személyeket beazonosíthatóvá teszi. Ez a toborzási adatvédelmi irányelv (továbbiakban "Adatvédelmi irányelv") leírja, hogyan kezeljük és védjük a személyes adatokat a Hranipex toborzási, munkaerő kiválasztási folyamata során.

Ez az adatvédelmi szabályzat csak az álláspályázatot benyújtók és a kiválasztási folyamatban résztvevők pályázók személyes adataira vonatkozik. Nem vonatkozik a Hranipex alkalmazottaira, alvállalkozóira vagy ügyfeleinkre, illetve egyéb személyes adatokra, amelyeket a Hranipex más célokra gyűjt.

A jelen Adatvédelmi Szabályzat alkalmazásában a "személyes adatok" olyan információkat jelentenek, amelyek azonosítják a munkakeresőket és a potenciális pályázókat, akik levélben, online megkeresés útján és / vagy alternatív csatornákon keresztül (pl. professzionális toborzó cégek révén) kerülnek kapcsolatba velünk.

A jelentkezők személyes adatait az Adatvédelmi Irányelvvel összhangban dolgozzuk fel, hacsak az ilyen feldolgozás nem ütközik más alkalmazandó jog követelményeivel, mely esetben az alkalmazandó jog érvényesül.


Az álláspályázathoz kapcsolódó személyes adatai benyújtásával a pályázó tudomásul veszi, hogy:

 • Elolvasta és megértette az adatvédelmi szabályzatot, és beleegyezik abba, hogy személyes adatait az itt leírt módon felhasználják.
 • A személyes adatait továbbíthatják és feldolgozhatják világszerte –beleértve azokat az országokat is, amelyek nem tekinthetők azonos szintű adatvédeleműnek, mint a munkát kérelmező hazája–, az ebben az adatvédelmi irányelvben meghatározott célokra és módszereknek megfelelően.
 • A pályázó nem kötelezett személyes adatai és a Hranipex által kért egyéb információk megadására, de ennek elmulasztása vagy megtagadása a pályázó kizárását eredményezheti a további kiválasztási folyamatokból.
 • A pályázó által átadott valamennyi adat és információ helyes és mindenben megfelel a valóságnak és nem titkol el semmilyen lényeges tényt, mely a pályázati döntést befolyásolhatja. Ellenkező esetben a munkáltató jogosult a pályázó folyamatból való kizárására.
 • Jelen adatvédelmi szabályzat nem képezi részét a Hranipex által felajánlott álláshoz kapcsolódó munkaszerződésnek.

Az általunk gyűjtött személyes adatok

A pályázótól igényelt személyes adatok típusai és a feldolgozás módjait azon ország követelményei határozzák meg, ahol a pozíció található, és nem az ország, amelyben lakik. Ha a pályázó egynél több országban nyújtja be pályázatát, vagy ha az általa megpályázott állás több országban is elérhető, akkor a pályázóktól igényelt személyes adatok köre és a kapcsolódó adatfeldolgozási módszerek eltérhetnek annak az országnak a módszereinek megfelelően, ahol a pozíció található.

A pályázóktól általában a következő személyes adatokat gyűjtjük a felvételi eljárás során: név, elérhetőségek, tanulmányi és munkatapasztalat, készségek és kompetenciák, felvételi teszteredmény. Bekérhetünk továbbá harmadik féltől származó, törvényileg megengedett olyan információkat, mint professzionális toborzócégek által a pályázóról gyűjtött adatok, referenciák korábbi munkáltatóitól, valamint foglalkoztatási háttérellenőrző szolgáltatók adatai.

Nem törekszünk arra, hogy a pályázókról érzékeny személyes adatokat szerezzünk be és tároljunk, hacsak erre vonatkozóan törvény (például az Egyesült Államok esélyegyenlőségi ellenőrzése) lehetőséget nem adnak. Érzékeny személyes adatnak minősül minden olyan adat, mely pályázó etnikai hovatartozására, egészségi állapotára, politikai-, vallási meggyőződésére, szexuális orientációjára és a törvény által előírt itt fel nem sorolt egyéb kategóriákra vonatkozik.

Személyes adatok felhasználása

A Hranipex az álláskeresők személyes adatait a következő célokkal gyűjti és használja fel:

 • a jelöltek beazonosítása, értékelése a lehetséges foglalkoztatás, ill. további jövőben felajánlható / betölthető munkakörökkel összefüggésében;
 • nyilvántartás vezetése a toborzás során;
 • a jogszabályi követelményeknek való megfelelés biztosítása érdekében;
 • bűnügyi előtörténet ellenőrzéshez, amennyiben az jogszabály által megengedett;
 • a törvény által megengedett mértékben jogaink védelme érdekében; vagy
 • vészhelyzetek elkerülése érdekében, amikor egy vagy több személy egészsége vagy biztonsága veszélybe kerülhet.

A pályázók személyes adatait, illetve az összesített / álneves adatokat elemezhetjük, annak érdekében, hogy fejlesszük felvételi eljárásunkat, és növeljük a sikeres jelöltek toborzására való képességünket.

A személyes adatokat a fentiekben leírtak szerint csak akkor használjuk fel: ha a pályázó beleegyezése rendelkezésünkre áll; ha azok szükségesek a munkaszerződéssel történő munkaviszony létesítéséhez; továbbá ha azok törvényi kötelezettségek betartásához szükségesek; vagy ha azt, mint globálisan működő munkáltatói jogos és törvényes érdekeink azt szükségessé teszik.


Adatfeldolgozók és nemzetközi adatáttovábbítás

A pályázók személyes adataihoz a megpályázott pozíció szerinti országban tevékenykedő, a Hranipex globális szervezetének különböző országaiban alkalmazotti vagy a megbízotti jogviszonyban álló toborzó és felvételíztető személyek férhetnek hozzá. A Hranipex alkalmazásában álló adminisztratív vagy IT feladatokat ellátó személyek munkájuk során korlátozott hozzáféréssel rendelkezhetnek a személyes adatokhoz. Egyes országokban a helyi törvények alapján kevesebb jog illetheti meg a munkakeresőt, mint a lakóhelye szerinti országban. A Hranipex olyan jogi mechanizmusokat léptetett életbe, amelyek biztosítják a Hranipex és leányvállalatai által feldolgozott személyes adatok megfelelő védelemét, hogy a pályázó jogai ilyen esetben se csorbuljanak, ideértve a személyes adatok más országba történő továbbítását is.

Adatkezelési tevékenységünk során törekszünk arra, hogy biztosítsuk a személyes adatok harmadik fél általi feldolgozása során is, az adatvédelmi irányelveknek való megfelelést, a személyes adatok titkosságának védelmét, elérhetőségét és sérthetetlenségét. Ha azt törvény előírja, olyan jogi mechanizmusokat léptetünk életbe, amelyek harmadik országban is biztosítják a személyes adatok megfelelő védelmét.

Fentieken túl a pályázó személyes adatai átadásra kerülhetnek a Hranipex egészének vagy bármely részének átszervezésével, egyesülésével, értékesítésével, közös vállalattá alakulásával, átruházásával vagy más módon történő elidegenítésével.

Adatmegőrzés

Amennyiben a pályázó elfogadja a felkínált állásajánlatot, a munkavégzés előtti időszakban összegyűjtött minden szükséges személyes adata a személyi nyilvántartás részévé válik és az egyedi országkövetelményeknek megfelelően megőrzésre kerül.

Ha nem kerül sor a pályázó alkalmazására, személyes adatait ebben az esetben meghatározott (országonként eltérő) ideig megőrizhetjük adminisztrációs céllal, továbbá az esetleges jövőben felkínálható állások betöltése, illetve teljesítmény kutatások céljából. Később a személyes adatok csak azon részét tároljuk melyek a toborzási tevékenység adminisztrációjához szükségesek.

Biztonság

Általánosan elfogadott műszaki és a működési biztonságra vonatkozó szabványokat vezettünk be a személyes adatok elvesztese, az azokkal történő visszaélések, illetéktelen módosításuk vagy megsemmisülésük megakadályozása céljából. A személyes adatokhoz való hozzáférés csak a Hranipex meghatározott alkalmazottai vagy olyan szolgáltatást nyújtó harmadik fél alkalmazottai számára biztosított, akik kötelesek ezeket az információkat bizalmasan kezelni.

A pályázó jogai

Minden ésszerű lépést megteszünk annak érdekében, hogy az általunk meghatározott céllal gyűjtött személyes adatok pontosak, teljes körűek és naprakészek legyenek. Végrehajtottunk minden olyan szükséges intézkedéseket, amelyek célja annak biztosítása, hogy a személyes adatok feldolgozása megfeleljen az adatvédelmi irányelveknek és az alkalmazandó jogszabályoknak.

Minden munkakeresőnek jogában áll, hogy a róla gyűjtött személyes adatokba betekintést kérjen és kapjon, azokat módosíttassa vagy töröltesse. Jogában áll az adatokról másolatot kérni, szükség esetén a felmerülő pontatlanságok kijavítását kérni. A pályázó kérheti személyes adatai kezelésének megszüntetését, ugyanakkor jogszabályi előírások betartása miatt bizonyos személyes adatok megőrzésére szükséges lehet, vagy azok megőrzése törvényileg megengedett.

Amennyiben a pályázó kérelmet szeretne benyújtani a kiválasztási folyamat során róla gyűjtött személyes adatokhoz való hozzáféréssel kapcsolatban, azok felülvizsgálatról, kijavításról, vagy további tájékoztatást szeretne személyes adatai feldolgozásáról, azt megteheti írásban a hu-gdpr@hranipex.com email címen.

Annak érdekében, hogy elkerüljük a pályázó adatainak illetéktelen kezekbe kerülését, mielőtt bármilyen személyes adatot megadnánk szükségesnek tartjuk, hogy meggyőződjünk a kérelmező személyazonosságáról. Mindent megteszünk, hogy a megkereséseket haladéktalanul kivizsgáljuk, vagy más módon válaszoljunk minden olyan kérelemre, hogy az alkalmazandó jogszabályoknak megfeleljünk. Bizonyos esetekben előfordulhat, hogy nem engedélyezzük a személyes adatokhoz való hozzáférést, például olyan esetekben amikor az adatok kiadása felfedheti valaki más személyazonosságát. Fenntartjuk a jogot arra, hogy megtagadjuk az adatszolgáltatást, amennyiben az megítélésünk szerint megalapozatlan, eltúlzott vagy az alkalmazandó jogszabályok szerint megtagadható.

Ezen túlmenően, és amennyiben azt törvény lehetővé teszi, a kérelmezők jogosultak panaszt benyújtani egy illetékes adatvédelmi hatósághoz.

Kizárólag automatizált működésű döntéshozatali vagy felvételi rendszert nem alkalmazunk.


A cookie-król és egyéb nyomkövetési technológiákról itt olvashat bővebben.